Live Chat
+48 796 909 066

Regulamin

Regulamin użytkowania serwisu Hurtownie.PL

§1. Informacje podstawowe
  1. Właścicielem serwisu internetowego, działającego w domenie http://www.hurtownie.pl jest firma SL Media z siedzibą przy ul. Józefińskiej 4/4, 30-529 w Krakowie. Wyłącznym Administratorem serwisu jest firma Safe Brand Karol Hałapa z siedzibą przy ul. Jana Drożdża 7, 34-600 Limanowa NIP: 866-167-25-45 REGON: 260790495 zwana dalej Operatorem.

   2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca strony lub korzystająca z jakichkolwiek usług Serwisu.
   3. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. Operator ma prawo badać sposób użytkowania Serwisu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z regulaminem, jak też ograniczać lub wyłączać dostępność świadczonych w Serwisie usług.
   4. Opublikowane na stronach serwisu Hurtownie.PL informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§2. Bezpieczeństwo danych
  1. Użytkownicy Serwisu mogą wprowadzić swoją identyfikację przez logowanie w Serwisie. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie może być uzależnione do takiej identyfikacji. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są każdorazowo do podawania prawdziwych danych przy każdej identyfikacji oraz zabezpieczania ich wybranych przez siebie hasłem przed dostępem osób trzecich.
   2. Użytkownik Serwisu upoważnia Operatora do korzystania z zamieszczonych danych osobowych Użytkownika oraz jego adresu e-mail w celach niezbędnych dla działalności Serwisu.
   3. Pomimo dołożenia starań w celu weryfikowania danych podmiotów gospodarczych wprowadzanych do serwisu przez Użytkowników, Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub fałszywie wprowadzone i prezentowane dane jak również dane nieaktualne.
   4. Operator oświadcza, że wszelkie dane podmiotów gospodarczych (poza danymi przeznaczonymi do publikacji) wprowadzane przez użytkowników Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego jego funkcjonowania i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
   5. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i edycji swoich danych.
   6. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyświetlanie w Serwisie reklam i innych treści komercyjnych adresowanych bezpośrednio do Użytkownika Serwisu. Przesyłki takie zawsze zawierają informację o ich nadawcy, którym jest wyłącznie Operator.
   7. Serwis gromadzi wyłącznie dane osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nie są natomiast gromadzone żadne dane osobowe, które nie są związane z działalnością gospodarczą.
   8. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub powielania w jakikolwiek inny sposób bazy danych zgromadzony w serwisie Hurtownie.PL do masowej działalności marketingowej, zamieszczania bez zgdy Operatora na innych  serwisach internetowych a zwłaszcza do wysyłania ofert reklamowych.

§3. Usługi odpłatne
   1. Serwis świadczy usługi bezpłatne i odpłatne.
   2. Korzystanie z usług odpłatnych jest dobrowolne. http://www.hurtownie.pl/cennik.html
   3. Korzystanie z niektórych usług odpłatnych możliwe jest po podpisaniu przez Serwis i Użytkownika oddzielnej umowy o współpracę.
   4. Użytkownik może brać udział jednocześnie tylko w jednej akcji promocyjnej. Wartość uzyskanych rabatów nie może przekroczyć wartości zamawianej usługi. Promocje nie mogą być łączone.
   5. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług płatnych, będą załatwiane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
   6. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@hurtownie.pl, lub pisemnie na adres Operatora. Czas rozpatrzenia reklamacji do 30 dni.
   7. Operator zwolniony jest od odpowiedzialności za ujawnienie hasła Użytkownika niepowołanej osobie bez wiedzy Operatora lub za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie (utrata dochodów lub zysków) wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Operatora.
   8. Rezygnacja z usługi nie powoduje zwrotu niewykorzystanej opłaty.
   9. Płatność za usługi dokonywana jest przelewem lub za pomocą płatności online - PayU.

§4. Integracja systemów

1. Poprzez integrację systemów rozumie się skonfigurowanie usługi na platformie Hurtownie.PL, oraz systemu klienta, która w automatyczny sposób komunikować się będzie z platformą systemowo-sprzętową użytkownika (np. poprzez wysyłanie czy odbieranie plików, przesyłanie wiadomości e-mail, import danych itp).
2. Użytkownik, korzystający z integracji udziela zezwolenia na prezentacje na stronach www danych importowanych w procesach integracji (ofert, danych kontaktowych, cenników)
3. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie komunikatów, wiadomości e-mail oraz plików realizujących procesy biznesowe związane z integracją (raporty, zamówienia, dokumenty księgowe).
4. Przygotowanie systemu użytkownika, jego utrzymanie i konserwacja leży po stronie użytkownika.

§5. Uwagi końcowe
  1. Operator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Serwisie.
   2. Wszelkie uwagi co do funkcjonowania Serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@hurtownie.pl, lub pisemnie na adres Operatora.
   3.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także – w odniesieniu do Konsumentów – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
   4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Kraków 07.12.2009